NOTICE

2024-02-01


프랜차이즈 트렌드를 읽는 IFS 컨퍼런스! 지금 바로 확인하세요. 

비즈니스 확장을 고민하는 프랜차이즈 본사, 가맹점주, 매장 운영자 분들은 주목!!

2024 프랜차이즈의 핵심 트렌드를 파악하고, 업계 전문가들로부터 유용한 정보를 가득 얻을 수 있는
IFS 컨퍼런스의 참석을 적극 추천드립니다.

                                                                                                           

                                                                                                                             『IFS 컨퍼런스의 참석 Point!』

                                                                                                                  ✅ 프랜차이즈 운영에 필요한 정부 정책 살펴보기
                                                                                                                  ✅ 산업의 미래를 견인할 푸드테크 알아보기
                                                                                                                  ✅ 프랜차이즈 운영 실무의 모든 것!
                                                                                                                         마케팅부터 해외진출까지 성공 사례로 알아보기


전체 스케줄


 

IFS 공식 홈페이지를 통해 박람회 3일 기간의
컨퍼런스 테마&강연자 정보를 확인하실 수 있습니다.

*사무국 상황에 따라 스케줄이 변동될 수 있습니다.


개최 장소


 

IFS 박람회 @ 코엑스 D홀 내 컨퍼런스 장


IFS 컨퍼런스 참여 방법


 

1) 먼저 IFS 사전 등록을 완료해 주세요.
 2) 전시회장에 입장 후, IFS 컨퍼런스 스케줄에 맞추어
       자신에게 가장 유용한 세션에 참석하세요! *선착순